Przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumentacje, instrukcje, wykazy i regulaminy niezbędne w każdej firmie i przedsiębiorstwie.

Oferujemy opracowywanie:

dokumentacji technicznych, techniczno-ruchowych itp.
instrukcji eksploatacyjnych na wszystkie urządzenia energetyczne
szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu BHP
koncepcji i projektów z zakresu ochrony przeciwhałasowej
ekspertyz budowlanych, technicznych itp.
projektów budowlanych i technologicznych zakładów pracy, ich części i obiektów

Tworzenie Instrukcji:

stanowiskowych - bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz bezpiecznego postępowania
     w pomieszczeniach pracy (wg obowiązujących przepisów)
dotyczących organizacji transportu wózkami z napędem silnikowym
ratownictwa chemicznego w razie awarii instalacji chłodniczych, procesów chemicznych itp.
udzielania pierwszej pomocy w zależności od występujących zagrożeń

Przygotowywanie wykazów:

stanowisk pracy oraz prac wzbronionych i dozwolonych pracownikom młodocianym
prac wzbronionych kobietom
tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Regulaminy:

pracy obowiązujących w zakładach zatrudniających co najmniej 20 pracowników
wynagradzania w zakładach pracy
świadczeń urlopowych
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych